10 کد بین المللی در ارتباطات بیسیم

10 کد بین المللی در ارتباطات بیسیم
10-کد یا 10-سیگنال که توسط انجمن مقامات ارتباطات ایمنی عمومی-بین المللی  (APCO) توسعه یافته است، در اصل اختصاراتی است که به عبارات رایج استفاده  شده درارتباطات  رادیوی اشاره دارد. به عبارت دیگر، به جای گفتن کل جمله،  فقط چند عدد می‌گویید و شنونده در انت‌‌‌‌های دیگر منظور شما را می‌داند  زیرا آنها پیام‌‌‌‌های شناخته شده جهانی هستند.
ممکن است برخی از این کدها به گوشتان آشنا بیاید .زیرا توسط مقامات انتظامی  یا در فیلم‌‌‌‌های تلویزیونی  استفاده می‌شوند. با این حال، علاقه مندان  به رادیو می‌توانند آنها را نیز یاد بگیرند و به کار گیرند. هدف اصلی  10-Code این است که به افرادی که وقت برقراری ارتباط ندارند یا به نوعی  دچار مشکل هستند، اجازه دهد آنچه را که نیاز دارند خیلی سریع و کاربردی   بیان کنند.
•    10-1: Receiving Poorly
•    10-2: Receiving Well
•    10-3: Stop Transmitting
•    10-4: OK, Message Received
•    10-5: Relay Message
•    10-6: Busy, Stand By
•    10-7: Out of Service, Leaving the Air
•    10-8: In Service, Subject to Call
•    10-9: Repeat Message
•    10-10: Transmission Completed, Standing By
•    10-11: Talking too Rapidly
•    10-12: Visitors Present
•    10-13: Advise Weather and Road Conditions
•    10-16: Make Pickup at {{Location}}
•    10-17: Urgent Business
•    10-18: Anything for us?
•    10-19: Nothing for You, Return to Base
•    10-20: My Location is {{Location}}
•    10-21: Call by Telephone
•    10-22: Report in Person to {{Person}}
•    10-23: Stand by
•    10-24: Completed Last Assignment
•    10-25: Can you Contact {{Person}}
•    10-26: Disregard Last Information/Cancel Last Message
•    10-27: I am Moving to Channel {{Channel}}
•    10-28: Identify Your Station
•    10-29: Time is Up for Contact
•    10-30: Does not conform to FCC Rules
•    10-32: I Will Give You a Radio Check
•    10-33: Emergency Traffic at This Station
•    10-34: Trouble at This Station, Help is Needed
•    10-35: Confidential Information
•    10-36: Need Correct Time
•    10-37: Wrecker Needed at {{Location}}
•    10-38: Ambulance Needed at {{Location}}
•    10-39: Your Message Delivered
•    10-41: Please Tune to Channel {{Channel}}
•    10-42: Traffic Accident at {{Location}}
•    10-43: Traffic Tied up at {{Location}}
•    10-44: I have a Message for You
•    10-45: All Units Within Range Please Report
•    10-50: Break Channel
•    10-60: What is next Message Number?
•    10-62: Unable to copy, Use Phone
•    10-63: Net Directed to {{Person}}
•    10-64: Net Clear
•    10-65: Awaiting Your Next Message or Assignment
•    10-67: All Units Comply
•    10-70: Fire at {{Location}}
•    10-71: Proceed With Transmission in Sequence
•    10-73: Speed Trap at {{Location}}
•    10-75: You are Causing Interference
•    10-77: Negative Contact
•    10-84: My Telephone Number is {{Number}}
•    10-85: My Address is {{Address}}
•    10-91: Talk Closer to the Mic
•    10-92: Your Transmitter is Out of Adjustment
•    10-93: Check My Frequency on This Channel
•    10-94: Please Give Me a Long Count
•    10-95: Transmit Dead Carrier for 5 Seconds
•    10-99: Mission Completed, all Units Secure
•    10-100: Need to go to Bathroom
•    10-200: Police Needed at {{Location}}
جملات رایج رادیویی
جدا از لیست قبلی کدها، عبارات رایجی وجود دارد که به طور مداوم در دنیای  ارتباطات رادیویی استفاده می‌شود. این جملات با گزینه‌‌‌‌های کوتاه تر و  مستقیم تر جایگزین شده اند. استفاده از آنها در بین کاربران رادیوی بیشتر  از 10 کد است .
Affirmative = Yes/Okay
Negatory/Negative = No
What’s Your 20? = Where are you?
Roger That = Message Received and Understood
Can You Copy? = Do You Hear Me Clearly?
Breaker 1-9 = Let’s Start A Transmission
Over = End of Message